Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
19. oktober 2021 |

Uradne objave


Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega ZSRS Planica

30. Maj, 2011

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03 – ZOPA) v povezavi z 20. členom Zakona o Nordijskem centru Planica (Uradni list RS, št. 86/10) je Vlada Republike Slovenije dne 17. maja 2011 sprejela…

Oglejte si več >

Poročilo o delu in finančno poročilo ZŠRS Planica za leto 2009

14. April, 2010

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj ZŠRS Planica temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti. Projekti in aktivnosti, ki jih izvaja ZŠRS Planica se po pristopu in principih dela med seboj precej razlikujejo. V okviru uresničevanja ciljev se naloge združujejo v zaokrožena področja:

Šport otrok in mladine,
informatika v športu,
založništvo,
vodenje investicije – izgradnja NC Planica.

[…]

Oglejte si več >

Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda za šport Republike Slovenija Planica za leto 2010

14. April, 2010

Osnovne naloge ZŠRS Planica so opredeljene v Zakonu o športu, Nacionalnem programu športa in Odloku o ustanovitvi. Poslanstvo ZŠRS Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega pomena, ki so opredeljene v Nacionalnem programu športa zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in razvojnih nalog ter športnih objektov.

Oglejte si več >

Statut Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

14. April, 2010

Na podlagi 46. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 4. alineje prvega odstavka 13. člena Sklepa o ustanovitvi  javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica št. 01403-75/2009/8, z dne 24.6.2009 je Svet javnega zavoda Zavod za šport Republike […]

Oglejte si več >

Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda za šport Republike Slovenija Planica za leto 2009

5. April, 2010

Javni zavod ZŠRS Planica je bil ustanovljen na podlagi drugega odstavka 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ter 271. člena Zakona o sistemu državne uprave, Zakona o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list RS, št. 24/79, 12/82, 39/8537/87 in 18/88), z Odlokom o ustanovitvi ZŠRS Planica, št 01403-75/2009/9 z dne 24.6.2009.

Oglejte si več >Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!