Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Aplikacije e-Športa

Za dostop do e-Športa potrebujete uporabniško ime in geslo, kar lahko pridobite tukaj.

V e-Šport so vključene naslednje aplikacije: 

ŠPAK usposabljanje – športno amaterski kadri

Aplikacija ŠPAK – Športno amaterski kadri je v pretežni meri namenjena podpori vodenja strokovnega usposabljanja in manj izobraževanju (visokošolsko izobraževanje na področju športa) strokovnih delavcev v športu. Omogoča vpisovanje izobraževalnih programov, predmetov in njihovih predavateljev, potrjevanje programov usposabljanja, oblikovanje koledarja razpisanih tečajev, obdelovanje tečajev, razpisovanje in obdelovanje izpitov, vpisovanje usposobljenih športnih oseb iz preteklosti in tujine, tiskanje diplom oziroma potrdil o izobraževanju ter pregled evidenc s področja strokovnega usposabljanja.

Aplikacija ŠPAK je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ), nosilcem programov usposabljanja in izvajalcem tečajev programa usposabljanja. 

Spremljanje kadrov


Aplikacija Spremljanje kadrov omogoča informacijsko podporo vodenju postopkov štipendiranja v športu, postopku pripravništva v športu, postopku opravljanja strokovnih izpitov, vodenju evidence strokovnih delavcev v programu Panožne športne šole (PŠŠ) oz. panožnih športnih trenerjev, vodenju evidence strokovnih delavcev programa Zdrav življenjski slog (ZŽS) in postopku vodenja napredovanj v strokovne nazive. Glavni namen aplikacije je vodenje naslednjih evidenc:

  • evidenca štipendistov v športu,
  • evidenca pripravnikov v športu,
  • evidenca opravljenih strokovnih izpitih,
  • evidenca strokovnih delavcev v programu Panožne športne šole (PŠŠ),
  • evidenca strokovnih delavcev v programu Zdrav življenjski slog,
  • evidenca napredovanj v strokovne nazive.

Aplikacija Spremljanje kadrov je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za šport (MIZKŠ). 

Licenciranje

Aplikacija Licenciranje omogoča informacijsko podporo vodenju postopkov dodeljevanja licenc strokovnim kadrom v športu ter vodenju evidence licenciranih strokovnih kadrov v športu.

Aplikacija Licenciranje je namenjena Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ) in nosilcem licenčnih programov usposabljanj oz. nacionalnim panožnim športnim zvezam (NPŠZ).


Športniki

Aplikacija Športniki omogoča vodenje registracije društev kot članov športne zveze, vodenje registracije športnikov in dodeljevanje tekmovalnih licenc športnikom, vodenju tekmovalnih sistemov in športnih rezultatov ter oddaji rezultatov športnih tekmovanj za pridobitev kategorizacije.

Aplikacija Športniki je namenjena športnim zvezam, predvsem športnim zvezam, ki vodijo tekmovalne sisteme ter Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ). 

Športni objekti

Aplikacija Športni objekti omogoča informacijsko podporo vodenju evidence športnih objektov, vodenju razvida športnih objektov, vodenju urnika zasedenosti športnih objektov, homologaciji in kategorizaciji športnih objektov in izračunu izkoriščenosti športnih objektov.

Aplikacija Športni objekti je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ), lastnikom športnih objektov, upravljalcem športnih objektov, nacionalnim panožnim športnim zvezam (NPŠZ) in Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez (OKS-ZŠZ). 

PŠŠ – Panožne športne šole

Aplikacija Panožne športne šole (PŠŠ) omogoča informacijsko podporo spremljanju izvajanja programov PŠŠ in programov športne rekreacije, kar vključuje določitev asistentov, skupin in vudeležencev, vodenje vadbe, izdelavo, oddajo in potrditev mesečnega vsebinskega poročila o izvajanju programa, spremljanje izvajanja izplačil ter poročanju o izvajanju programov PŠŠ in športne rekreacije s pomočjo poročilnega sistema.

Aplikacija Panožne športne šole je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ) ter panožnim športnim trenerjem oz. strokovnim delavcem v športu, ki so bili izbrani na Javnem razpisu za izbor izvajalcev in sofinanciranja plačila strokovnim delavcem v programih PŠŠ in strokovnim delavcem, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije. 

LPŠ občine

Aplikacija LPŠ občine omogoča informacijsko podporo vodenju postopkov oddaje poročila posamezne občine o izvajanju Letnega programa športa (LPŠ) v občini, pregled in potrjevanje poročil LPŠ občin ter statistično primerjavo podatkov posamezne občine o njenem LPŠ občine za drugimi občinami.

Aplikacija LPŠ občine je namenjena občinam in Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ). 

Razpis LPŠ

Aplikacija Razpis LPŠ omogoča informacijsko podporo postopku izvajanja Javnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji (LPŠ), kar vsebuje izdelavo in oddajo vloge s strani posameznega prijavitelja ter postopek odpiranja vlog.

Aplikacija Razpis LPŠ je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za šport (MIZKŠ) in prijaviteljem na razpis, npr. športna društva, športne zveze, zamejske športne zveze in visokošolski zavodi. 

Aplikacije programov Športa otrok in mladine (ŠOM)

ŠŠT – Šolska športna tekmovanja

Aplikacija Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) omogoča oddajo prijave šole na program ŠŠT ali na drug program športa otrok in mladine (ŠOM), pregled in urejanje prijav šol, urejanje evidence učencev, urejanje koledarja ŠŠT, razvrščanje udeležencev ŠŠT po disciplinah, določanje izvajalcev področnih ŠŠT, kreiranje štartnih list ŠŠT, beleženje podatkov o področnih in državnih ŠŠT, določanje napredovanj udeležencev področnih final na državno raven ŠŠT, izdelavo poročila o izvedbi ŠŠT s strani izvajalca tekmovanja, oddajo zahtevka za sofinanciranje izvedbe ŠŠT, potrjevanje zahtevka za izplačilo sofinanciranja izvedbe ŠŠT ter izdelavo poročil s podatki o področnih in državnih ŠŠT, ne omogoča pa elektronsko podporo izvajanju ŠŠT oz. vodenju tekmovalnega sistema.

Aplikacija Šolska športna tekmovanja je namenjena osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, srednjim šolam, panožnim koordinatorjem in področnim centrom. 

ZS – Zlati sonček in Krpan

Aplikacija Zlati sonček in Krpan (ZS) omogoča naročanje artiklov za izvajanje športnega programa Zlati sonček in športnega programa Krpan ter poročanje o njunem izvajanju.

Aplikacija Zlati sonček in Krpan je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ), vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in področnim centrom. 

NSP – Naučimo se plavati

Aplikacija Naučimo se plavati ( NSP) omogoča poročanje o preverjanju znanja plavanja in izdelavo zahtevkov za sofinanciranje športnega programa Naučimo se plavati.

Aplikacija Naučimo se plavati je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ), osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, srednjim šolam in področnim centrom. 

HPČ – Hura, prosti čas!

Aplikacija Hura, prosti čas! (HPČ) omogoča oddajo poročil o izvajanju športnega programa Hura, prosti čas (HPČ).

Aplikacija Hura, prosti čas! je namenjena izvajalcem (osnovne šole, športne zveze, športna društva), ki so odobreni za izvajanje programa na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine Hura, prosti čas. 

ZŽS – Zdrav življenjski slog

Aplikacija Zdrav življenjski slog (ZŽS) omogoča spremljanje programov ZŽS, vnos prijavljenih učencev v vadbene skupine, vodenje podatkov o redni vadbi in o sobotni/počitniški vadbi v programih ZŽS, izdelavo mesečnega poročila o izvedbi programa ZŽS, kreiranje zahtevka za sofinanciranje izvedbe programa ZŽS in izvoz podatkov iz zahtevkov za izplačilo v računovodski program.

Aplikacija Zdrav življenjski slog je namenjena Zavodu za šport Republike Slovenije Planica (ZŠRS Planica), Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ) in strokovnim delavcem v športu, ki izvajajo programe ZŽS in so bili izbrani na Javnem razpisu za izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog (ZŽS). 

Razvidi

Aplikacija Razvidi omogoča informacijsko podporo postopku vodenja razvidov v športu. Z aplikacijo je elektronsko podprt celoten postopek vodenja razvida zasebnih športnih delavcev in razvida poklicnih športnikov. Aplikacija Razvidi vsebuje tudi evidence za razvid vrhunskih športnikov, razvid strokovnih delavcev, razvid izvajalcev Letnega programa športa v Republiki Sloveniji (LPŠ), razvid mednarodnih športnih prireditev v Republiki Sloveniji in razvid javnih zavodov v športu. Razvid športnih objektov se ne vodi v aplikaciji Razvidi, ampak v aplikaciji Športni objekti.

Aplikacija Razvidi je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ) in Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. 

Oglejte si še:

Vstop v e-Šport

Informatika in analitika v športu
Strateški načrt razvoja e-Športa
Projektni svet za projekt e-Šport
Opis e-Športa
Dostop do e-Športa
Podpora uporabnikom e-Športa
Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori
Šport v številkah
Dostopnost podatkov o športu

ZS – Zlati sonček in Krpan

Aplikacija Zlati sonček in Krpan (ZS) omogoča naročanje artiklov za izvajanje športnega programa Zlati sonček in športnega programa Krpan ter poročanje o njunem izvajanju.

Aplikacija Zlati sonček in Krpan je namenjena Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in športDirektoratu za Šport (MIZKŠ), vrtcem, osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in področnim centrom.

Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!