Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Javno naročilo: »NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE«

21. Julij, 2022

Javno naročilo: NAKUP IN MONTAŽA ZALETNE SMUČINE
Oznaka naročila je JN005102/2022-W01
Povezava do objave
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti
Naročnik razpisuje javno naročilo, katerega predmet je nakup in montaža zaletne smučine. Zaletna smučina mora biti skladna z zahtevami FIS.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Naročnik postopek javnega naročila izvaja ob upoštevanju odložnega pogoja. Odložni pogoj je izpolnjen ko naročnik pridobi sredstva za financiranje izvedbe predmeta naročila iz proračuna Republike Slovenije. Če se odložni pogoj ne bo izpolnil v roku enega meseca od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, iz razloga, da zanj nima zagotovljenih sredstev ter o tem obvestil vse ponudnike.

Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 16.8.2022 do 8.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16.8.2022 in se bo začelo ob 9.00 uri.

Priloge:
Razpisna dokumentacija
Ponudbeni predračun
Tehnična dokumentacija obstoječega hladilnega sistema
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!