Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
10. maj 2021 |

Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022«

15. Januar, 2021

Javno naročilo: »DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022«
Oznaka naročila je JN000180/2021-W01
Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382673
Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je dobava električne energije za obdobje 18 mesecev, to je od 01.05.2021 DO 31.10.2022.
Podatki o merilnih mestih: številka merilnega mesta, naziv merilnega mesta in naslov merilnega mesta, so navedeni v Prilogi št. 1. »PREDAJNA IN MERILNA MESTA« Predvidena količina dobave električne energije je 3.600.000 kWh, za obdobje 18 mesecev. Merjenje bo v času visoke (1.300.000 kWh) in male tarife (1.300.000 kWh).

Ponudnik mora ponuditi dobavo električne energije za vsa predvidena odjemna mesta.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb dejanskega obsega naročila od razpisanega, odvisno od dejanskih potreb. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg dobavljene električne energije manjši od predvidene.
Ponudnik mora ponuditi minimalno 50% dobavljene električne energije pridobljene iz OVE oziroma SPTE, kot določa zakon, ki ureja energetiko.

Odjem električne energije bo v času visoke in male tarife.

Pri predmetu javnega naročila so upoštevani okoljski vidiki.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!
Rok za prejem ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 29.1.2021 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Odpiranje ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 29.1.2021 in se bo začelo ob 9.10 uri.

Priloge:
DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA OBDOBJE OD 01.05.2021 DO 31.10.2022
Priloga 1
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!