Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
17. april 2021 |

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev«

27. November, 2020

Javno naročilo: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev«

Oznaka naročila je JN007438/2020-W01

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=378151

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti

Predmet javnega naročila je: »Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev« s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje od 1.3.2021 do 28.2.2022.

Specifikacija živil, okvirne količine živil in zahteve naročnika v zvezi z naročili in predvidenimi dobavami so razvidne v razpisni dokumentaciji in iz ponudbenega predračuna za sklope, podsklope (razpisni dokumentaciji priložena Excel datoteka), ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik lahko odda ponudbo za:

  • celotni razpis – vse sklope, podsklope
  • posamezne sklope
  • posamezne podsklope

 

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po posameznih razpisanih sklopih, podsklopih.

Ponudnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih je naročnik opredelil za vse sklope in še tiste, ki jih je posebej določil za posamezen sklop, podslop (EKO).

Ponudnik mora zagotavljati celoten nabor razpisanih artiklov živil – 100 % iz posameznega sklopa, podsklopa, za katerega se prijavlja. V kolikor ponudnik ne bo ponudil celote – 100 % število artiklov živil iz posameznega sklopa, podsklopa, bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave.

Obseg dobave iz sklopa, podsklopa je zgolj okviren in je oblikovan na podlagi predvidenih količin, katere naročnik ocenjuje, da jih bo v času izvajanja javnega naročila potreboval. Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenega blaga in ga prilagodi dejanskim potrebam. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenega blaga manjši od predvidenega.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 11.12.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 11.12.2020 in se bo začelo ob 9.10  uri.

Priloge:
Ponudbeni predračun Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev 2021-2022.xls

Sukcesivna dobava živil za obdobje 12 mesecev 2021-2022.pdf
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!