Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. junij 2021 |

Javno naročilo: Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica

28. September, 2020

Javno naročilo: »Zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov Zavoda za šport Republike Slovenije Planica«

Oznaka naročila je JN005937/2020-B01, 2020/S 188-454207

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=368591

Vrsta postopka: konkurenčni postopek s pogajanji

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum oziroma pogodba za predmet javnega naročila.

Opis ter tehnične zahteve predmeta javnega naročila so navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale!

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 23.10.2020 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.10.2020 in se bo začelo ob 10.10  uri.

Priloge:

Razpisna dokumentacija.zip
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!