Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021” – 4. razpisni rok

28. Avgust, 2018

Obveščamo vas, da je odprt četrti poziv za prijavo na projekt Mladi za mlade 2017-2021, ki je bil opredeljen z razpisom JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV »MLADI ZA MLADE 2017-2021«v Uradnem listu RS, objavljenem 11.8.2017 in dopolnitvijo Javnega razpisa za izbor izvajalcev  projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018

Rok prijave na razpis:

 • ČETRTI ROK za oddajo prijav: 10. 10. 2018

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR, od tega je bilo na 1. in 2. razpisnem roku razdeljenih skupno 644.006,16 EUR ter 276.002,64 na 3. razpisnem roku. Za 4. razpisni rok je na voljo še 1.748.575,47 EUR.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

 • javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
 • javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,
 • javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
 • študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:

 • Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec s podatki o prijavitelju;
 • Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce v fizični obliki;
 • Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev v uradnih evidencah;
 • Statut priložijo javni mladinski centri (ki delujejo kot javni zavodi ali kot osebe javnega prava) in drugi javni zavodi;
 • Sporazum o sodelovanju z javnim VŠZ priložijo študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov;
 • Potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
 • Dokazilo o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni za 2. bolonjsko stopnjo (oz. univerzitetnih programov po starih programih) športne vzgoje ali kineziologije, ki ga izda Fakulteta za šport;
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS in/ali izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati, lahko se le po potrebi dodaja vrstice oz. razširi vnosna polja.

Javni razpis za izbor izvajalcev projekta delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; prednostne naložbe 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade; specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih.

Kontaktna oseba: Marjana Špilek, tel.: 01 434 23 97, 051 339-497, e-pošta: mzm@sport.si

Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:

1.    Besedilo javnega razpisa: Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017-2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/2017, dne 11. 8. 2017
1.1. Dopolnitev Javnega razpisa za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017 – 2021« objavljen v Uradnem listu RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018
2.    Navodila za prijavo na javni razpis projekta Mladi za mlade 2017-2021 (posodobljeno 25.8.2018)
3.    Obrazec s podatki o prijavitelju
4.    Prijavni obrazci
5.    Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev
6.    Vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja projekta Mladi za mlade 2017-2021
7.    Vzorec mesečnega zahtevka in vsebinskega poročila
8.    Kohezijske statistične regije Republike Slovenije – vezano na merilo 2, 3 in 5
9.    Koeficient razvitosti občin za 2018 in 2019-vezano na merilo 2
10.  Stopnja tveganja socialne izključenosti– vezano na merilo 3
11.   Analiza Zavoda RS za zaposlovanje: Mladi in trg dela, Ljubljana, oktober 2015-vezano na merilo 5
12.  Vprašalnik za spremljanje ciljev in kazalnikov operacije po izstopu strokovnega delavca iz projekta
Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020 s Prilogo 7
13.  Obrazec za oddajo prijave: Ovojnica MZM 2017 – 2021
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!