Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

Dopolnitev JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

27. Julij, 2018

V petek, 6. 7. 2018, je bila v Uradnem listu RS, št. 46/2018 objavljena dopolnitev JAVNEGA RAZPISA ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”.

Dodan je nov rok za oddajo prijave, in sicer 10.10.2018 do 12. ure (velja tako za osebno vročitev in oddajo na pošti). V ostalem ostane javni razpis nespremenjen in v veljavi.

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR, od tega je bilo na prvih treh razpisnih rokih razdeljenih skupno 920.008,80 EUR. Za 3. razpisni rok je na voljo še 1.748.575,47 EUR.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:
• javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
• javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,
• javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
• študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Javni razpis za izbor izvajalcev projekta delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; prednostne naložbe 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade; specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih.
Razpisna dokumentacija bo na voljo vsaj mesec dni pred rokom za oddajo.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!