Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

16. Marec, 2018

V petek, 11. 8. 2017, je bil v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”.
Rok prijave na razpis:

 • tretji rok za oddajo prijav: 08. 05. 2018

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR, od tega je bilo na 1. in 2. razpisnem roku razdeljenih skupno 644.006,16 EUR. Za 3. razpisni rok je na voljo še 2.024.578,11 EUR.

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

 • javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
 • javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,
 • javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
 • študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:

 • Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec s podatki o prijavitelju;
 • Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce v fizični obliki;
 • Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev v uradnih evidencah;
 • Statut priložijo javni mladinski centri (ki delujejo kot javni zavodi ali kot osebe javnega prava) in drugi javni zavodi;
 • Sporazum o sodelovanju z javnim VŠZ priložijo študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov;
 • Potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
 • Dokazilo o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni za 2. bolonjsko stopnjo (oz. univerzitetnih programov po starih programih) športne vzgoje ali kineziologije, ki ga izda Fakulteta za šport;
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS in/ali izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati, lahko se le po potrebi dodaja vrstice oz. razširi vnosna polja.

Javni razpis za izbor izvajalcev projekta delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; prednostne naložbe 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade; specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih.

Razpisna dokumentacija obsega naslednje dokumente:

Besedilo javnega razpisa: Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017-2021«.pdf

Navodila za prijavo na javni razpis projekta Mladi za mlade 2017-2021_3. rok (posodobljeno 26. 03. 2018).pdf

Obrazec s podatki o prijavitelju.docx

Prijavni obrazci za obdobje 1.9.2018-31.8.2021.docx

Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev.docx

Vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja projekta MZM 2017-2021.pdf

Vzorec mesečnega zahtevka in vsebinskega poročila.xlsx

Kohezijske_statisticne regije RS (vezano na merilo 2, 3 in 5).pdf

Koeficient razvitosti obcin za leti 2018 in 2019 (vezano na merilo 2).pdf

Stopnja tveganja socialne izključenosti – vezano na merilo 3.pdf

Analiza ZRSZ_Mladi in trg dela (vezano na merilo 5).pdf

Navodila_MIZS_2014-2020_ver._2.5_8.1.2018.pdf

Vprašalnik za spremljanje ciljev in kazalnikov (Priloga k dokumentu “Navodila MIZS_2014-2020_ver._2.5_8.1.2018”).doc

Ovojnica MZM 2017 – 2021.doc

Kontaktna oseba: Marjana Špilek, tel.: 01 434 23 97, 051 339-497, e-pošta: mzm@sport.si
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!