Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
12. avgust 2022 |

Objava 2. dodatnega razpisa ZŽS 2017-2018

20. Oktober, 2017

 

Danes v petek, 20. 10. 2017, je v Uradnem listu RS objavljen 2. DODATNI JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018.
Rok prijave na razpis: 3. 11. 2017
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 214.242,30 EUR.
*opomba: Z javnima razpisoma objavljenima v Uradnem listu (32/2017 in 45/2017) ter objavljeno spremembo (Uradni list št. 47/2017) se je večina razpisanih sredstev že razdelila. Višina nerazdeljenih razpisanih sredstev za zahodno kohezijsko regijo ne zadošča za izbor in sofinanciranje niti za enega samega prijavitelja. Na podlagi tega se s tem javnim razpisom razpisuje še preostanek sredstev samo za vzhodno kohezijsko regijo.

Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom.
– Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali
– Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx

 • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 izvodih),
  • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih),
  • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za strokovnega delavca (v 2 izvodih),
  • izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih) – stanje se bo preverjalo na dan oddaje vloge prijavitelja,
  – Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.pdf ali
  – 
  Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.docx
 • kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
  • potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
  • kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
  • izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za strokovnega delavca;
  • parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2017-2018 (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
  – Pogodba o sofinanciranju z izvajalci ZŽS 2017-2018.pdf

*opomba: z izbranimi prijavitelji se bo ob sklenitvi pogodbe podpisal tudi aneks k pogodbi, s katerim se bo, skladno s kasnejšim začetkom izvajanja programa, zmanjšal letni obseg ur programa.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!