Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”

11. September, 2017

RAZPIS ZAKLJUČEN!

V petek, 11. 8. 2017, je bil v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROJEKTOV “MLADI ZA MLADE 2017-2021”.
Rok prijave na razpis:

 • drugi rok: 22. 09. 2017

Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.668.584,27 EUR.
Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje stroškov dela na projektu Mladi za mlade 2017 – 2021 zaposlenih strokovnih delavcev, z namenom zaposlovanja diplomantov športne smeri do vključno 29. leta starosti.
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki so:

 • javne srednje šole in srednješolski centri, ki izvajajo programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja,
 • javni dijaški domovi, javni mladinski centri in drugi javni zavodi, ki so povezani z izvajanjem izobraževanja dijakov navedenih srednješolskih programov in delujejo na območju, kjer se ti dijaki izobražujejo,
 • javni visokošolski zavodi po Zakonu o visokem šolstvu, vpisani v razvid visokošolskih zavodov,
 • študentske športne organizacije in nacionalna študentska športna zveza, delujoče v okviru univerz in visokošolskih zavodov.

Prijava se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:

 • Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec s podatki o prijavitelju;
 • Izpolnjene, podpisane in ožigosane prijavne obrazce v fizični obliki;
 • Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev v uradnih evidencah;
 • Statut priložijo javni mladinski centri (ki delujejo kot javni zavodi ali kot osebe javnega prava) in drugi javni zavodi;
 • Sporazum o sodelovanju z javnim VŠZ priložijo študentske športne organizacije, ki delujejo v okviru univerz in visokošolskih zavodov;
 • Potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
 • Dokazilo o opravljenih izpitih oziroma o doseženi povprečni oceni za 2. bolonjsko stopnjo (oz. univerzitetnih programov po starih programih) športne vzgoje ali kineziologije, ki ga izda Fakulteta za šport;
 • Potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS in/ali izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije za strokovnega delavca.

Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati, lahko se le po potrebi dodaja vrstice oz. razširi vnosna polja.

Javni razpis za izbor izvajalcev projekta delno financirata Republika Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor izvajalcev projekta se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile; prednostne naložbe 8.2: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade; specifičnega cilja 1: Znižanje brezposelnosti mladih.

Kontaktna oseba: Marjana Špilek, tel.: 01 434 23 97, 051 339-497, e-pošta: mzm@sport.si
Razpisna dokumentacija:

1. Besedilo javnega razpisa: Javni razpis za izbor izvajalcev projektov »Mladi za mlade 2017-2021«.pdf

2. Navodila za prijavo na javni razpis projekta Mladi za mlade 2017-2021.pdf – dopolnjeno 12. septembra 2017

3. Obrazec s podatki o prijavitelju.docx

4. Prijavni obrazci za obdobje od 1.10.2017 do 31.8.2018.docx

5. Izjava s soglasjem za preverjanje o izpolnjevanju obveznih pogojev.docx

6. Vzorec pogodbe o sofinanciranju izvajanja projekta Mladi za mlade 2017-2021.pdf

7. Vzorec mesečnega zahtevka in vsebinskega poročila.xlsx

8. Kohezijske statistične regije Republike Slovenije – vezano na merilo 2, 3 in 5.xlsx

9. Koeficient razvitosti občin za 2016 in 2017-vezano na merilo 2.pdf

Povezava do spletne vsebine: Določitev koeficientov razvitosti občin za leti 2016 in 2017

10. Stopnja tveganja socialne izključenosti– vezano na merilo 3.pdf

Povezava do spletne vsebine: Stopnja tveganja socialne izključenosti, statistične regije, Slovenija, letno

11. Analiza Zavoda RS za zaposlovanje: Mladi in trg dela, Ljubljana, oktober 2015-vezano na merilo 5.pdf

12.Vprašalnik za spremljanje ciljev in kazalnikov operacije po izstopu strokovnega delavca iz projekta (Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020(pdf) s Priloga 8 (docx))

13. Obrazec za oddajo prijave: Ovojnica MZM 2017 – 2021.docx
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!