Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
3. oktober 2022 |

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018

30. Junij, 2017

Danes v petek, 30. 6. 2017, je v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2017-2018.
Rok prijave na razpis: 14. 7. 2017
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 2.490.803,10 EUR.
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2017-2018.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom.
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx

• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za strokovnega delavca (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih) – stanje se bo preverjalo na dan oddaje vloge prijavitelja,
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.pdf ali
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.docx

• kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
• potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
• kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
• izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za strokovnega delavca;
• parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2017-2018 (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
Pogodba o sofinanciranju z izvajalci ZŽS 2017-2018.pdf

• Pravilno izpolnjene obrazce, v tiskani (podpisane in žigosane) in elektronski obliki (posneto na CD, DVD nosilec ali na USB ključek):
Razpisni-obrazci-ZŽS-2017-2018.xls
Pogosta vprašanja in odgovori glede izpolnjevanja prijavnih obrazcev Zdrav življenjski slog 2017-2018 EXCEL.pdf

Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis za izbor izvajalcev programa se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeleže, ter povečanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kontaktni osebi:

mag. Nastja Kanduč Zupančič, tel.: 01 434 23 91, e-pošta: nastja.kanduc-zupancic@sport.si
Jerica Jugovic, tel.: 01 434 23 90, e-pošta: jerica.jugovic@sport.si

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis za program ZŽS 2017-2018.pdf
RAZPISNA DOKUMENTACIJA program Zdrav življenjski slog 2017-2018.pdf
Pogosta vprašanja in odgovori za program Zdrav življenjski slog 2017-2018.pdf
Ovojnica ZŽS 2017 – 2018.pdf

 
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!