Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
19. januar 2021 |

Objava razpisa: JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017 (drugo odpiranje)

6. Maj, 2016

Danes 6. 5. 2016 je objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017 (drugo odpiranje).
Rok prijave na razpis: 20. 5. 2016
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.851.457,20 EUR (po prvem odpiranju je ostalo še nerazdeljenih sredstev 1.431.623,20 EUR)
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom.
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx

• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za strokovnega delavca (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih) – stanje se bo preverjalo na dan oddaje vloge prijavitelja,
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.pdf ali
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.docx

• kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
• potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
• kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
• izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za strokovnega delavca;
• parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2015-2017 (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
Pogodba o sofinanciranju z izvajalci ZŽS 2015-2017 (2.odpiranje).pdf

• Pravilno izpolnjene obrazce, v tiskani (podpisane in žigosane) in elektronski obliki (posneto na CD, DVD nosilec ali na USB ključek):
Razpisni-obrazci-ZŽS-2015-2017 (2. odpiranje).xls
Pogosta vprašanja in odgovori glede izpolnjevanja prijavnih obrazcev Zdrav življenjski slog 2015-2017 EXCEL (2. odpiranje).pdf

Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kontaktna oseba: mag. Nastja Kanduč Zupančič 01/ 434 23 91 nastja.kanduc-zupancic@sport.si.

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis za program ZŽS 2015-2017.pdf
RAZPISNA DOKUMENTACIJA program Zdrav življenjski slog 2015-2017.pdf
Pogosta vprašanja in odgovori za program Zdrav življenjski slog 2015-2017.pdf
Ovojnica ZŽS 2015 – 2017.pdf
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!