Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
21. maj 2022 |

Objava razpisa: JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017

29. Januar, 2016

Danes v petek, 29. 01. 2016, je v Uradnem listu RS objavljen JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMA ZŽS 2015-2017.
Rok prijave na razpis: 12. 02. 2016
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 4.851.457,20 EUR.
Predmet javnega razpisa: izbor izvajalcev programa Zdrav življenjski slog 2015-2017.
Na javni razpis se lahko prijavijo:
• osnovna šola,
• zavod, registriran za dejavnost v športu,
• društvo v javnem interesu (nacionalna panožna športna zveza, športno društvo, športni klub idr.).

Vloga mora vsebovati;
• izpolnjene podatke o prijavitelju in izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev določenih z javnim razpisom.
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.pdf ali,
Podatki o prijavitelju in izjava o sprejemanju pogojev.docx;
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za zakonitega zastopnika prijavitelja (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe – za strokovnega delavca (v 2 izvodih),
• izpolnjeno soglasje za pridobitev Potrdila o plačanih davkih in prispevkih (v 2 izvodih),
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.pdf ali,
Soglasja za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.docx;
• kopijo odločbe za društva, ki delujejo v javnem interesu, če še ni vpisano v razvid društev v javnem interesu;
• potrdilo o strokovni usposobljenosti strokovnega delavca (kopijo diplome ali sklepa o diplomiranju);
• kopijo odločbe o napredovanju v naziv (v kolikor je strokovni delavec napredoval);
• izpis obdobij zavarovanja Republike Slovenije po 1. 1. 2009 z Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) za strokovnega delavca;
• kopijo soglasja za zaposlitev strokovnega delavca za izvajanje vsebin ZŽS s strani pristojnega ministrstva in kopijo pogodbe o njegovi zaposlitvi (zahtevano za tiste prijavitelje, ki boste uveljavljali upravičene stroške za nazaj od 1.12.2015),
• parafirano pogodbo o sofinanciranju programa ZŽS 2015-2017 (izpolnjeno s podatki prijavitelja, strokovnega delavca na prvi strani in podpisano ter žigosano na zadnji strani):
Pogodba o sofinanciranju programa ZŽS 2015-2017.pdf;
• Pravilno izpolnjene obrazce, v tiskani (podpisane in žigosane) in elektronski obliki (posneto na CD, DVD nosilec ali na USB ključek):
Razpisni-obrazci-ZŽS-2015-2017.xls,
Pogosta vprašanja in odgovori glede izpolnjevanja prijavnih obrazcev Zdrav življenjski slog 2015-2017 EXCEL.pdf.

Izvajanje programa delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020; 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostne naložbe 9.1. Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in specifičnega cilja 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Kontaktna oseba: mag. Nastja Kanduč Zupančič 01/ 434 23 91 ali nastja.kanduc-zupancic@sport.si.

Razpisna dokumentacija:
Javni razpis za program ZŽS 2015-2017.pdf.
RAZPISNA DOKUMENTACIJA program Zdrav življenjski slog 2015-2017.pdf.
Pogosta vprašanja in odgovori za program Zdrav življenjski slog 2015-2017.pdf.
Ovojnica ZŽS 2015-2017.pdf.
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!