Zavod za šport Republike Slovenije Planica
Domov
25. junij 2019 |

Poročilo o delu in finančno poročilo ZŠRS Planica za leto 2009

14. April, 2010

Aktivnosti za doseganje ciljev in skladen razvoj ZŠRS Planica temeljijo na zagotavljanju učinkovitosti, fleksibilnosti in kakovosti. Projekti in aktivnosti, ki jih izvaja ZŠRS Planica se po pristopu in principih dela med seboj precej razlikujejo. V okviru uresničevanja ciljev se naloge združujejo v zaokrožena področja:

  • Šport otrok in mladine,
  • informatika v športu,
  • založništvo,
  • vodenje investicije – izgradnja NC Planica.

Računovodski izkazi Zavoda za šport Republike Slovenije Planica so pripravljeni v skladu z:

1.  Zakonom o računovodstvu ter pripadajočimi podzakonskimi akti:

  • Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 54/02)
  • Odredbo o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS 54/02)
  • Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02)
  • Navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS 54/02)

Slovenskimi računovodskimi standardi.

Dokument: Poročilo o delu in finančno poročilo ZŠRS Planica 2009
Zavod za šport RS Planica
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Zemljevid lokacije | Načrtuj pot
T +386 (0)1 434 23 90
E info@sport.si
www.zsrs-planica.si


NOVA ŠTEVILKA!!!